หน้าแรก เจ้าหน้าที่ ข่าวสาร
gfmis
กบข.
ภาษี เงินเดือน งบกลาง หน่วยงานอื่น
หน้าแรก
เจ้าหน้าที่การเงิน
ข่าวสารงานการเงิน
ระบบGFMIS
ก.บ.ข.
ภาษีและเงินเดือน
หน่วยเบิกจ่ายและงบกลาง
หน่วยงานในสังกัดอื่นๆ
กองการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมบัญชีกลาง
สรรพกร
กบข.
GFmis
ธ.กรุงไทย
 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบและหนังสือสั่งการ

เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน ที่ กค 0422.3/ว 390 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 http://audit.obec.go.th/education/v390_30_10_52.pdf

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  พ.ศ.2545

 

การเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 62  ลงวันที่  28 =>
การเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ว 212 ลว 23 มิย 54 => 1 2 3
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว 33 ลว 11 เมย 54 =>

 

 

   
 

+++ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน +++
พระราชกฤษฎีกา. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล. พ.ศ.2523. (แก?ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 8  2545)=>
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2545=>
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/77 ลง 15 ก.พ. 2548) =>
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/ว177 ลง 24 พ.ย. 2549) =>
ขอแก้ไขและซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/ว17 ลง 9 ม.ค. 2550) =>
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2534=>
พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2498=>
ระเบียบกรทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2547
=>

   
       
       
       
 
 
 
 
 
งานการเงิน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ติดต่อ    e-mail      bpp_31_6@yahoo.com   หรือ     โทร 055-984718