พ.ต.ต.สายสิน ศรวิชัย สารวัตร กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

( งานธุรการ กำลังพล วินัย และ สวัสดิการ )

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 
 
 
 

อุดมการณ์ตำรวจตระเวนชายแดน

 

1.เทิดทูนและดำรงไว้ซึ่งชาตศาสนาพระมหากษัตริย์และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย  รักษาไว้ซึ่งระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.ความอยู่รอดของชาติและความผาสุขของประชาชนอยู่เหนือชีวิตและความเหนื่อยยาก ของ ตำรวจตระเวนชายแดน
3.ตำรวจตระเวนชายแดนทุกนาย จะต้องมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ประหยัดขยันหมั่นเพียร มี คุณธรรมรับใช้ประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อังคมอย่างแท้จริงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ   ยุติธรรม สามารถพึ่งตนเองได

 

   กิจจกรรม

มอบประกาศเกียรติคุณตำรวจดีเด่นประจำเดือน