พล.ต.ท.เทพ อมรโสภิต
ผบช.ตชด.
Link

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
--เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
--เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
--เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
--เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
 

พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง
ผกก.ตชด.๓๑
Link