พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม
ผบช.ตชด.
Link

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
--เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
--เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
--เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
--เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
--งบทดลองประจำปี 2560
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
--เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
 

พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง
ผกก.ตชด.๓๑
Link