พล.ต.ท.เทพ อมรโสภิต
ผบช.ตชด.
Link
แนวทางการปฏิบัติ
 
เครื่องมือวัดความโปร่งใส
        แบบสรุปคะแนน       
             
         แบบตรวจสอบ
             
ตัวชี้วัดกระบวนการสร้างความโปร่งใส
         ตัวชี้วัด ๑.๑
              ประกาศนโยบาย
              คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
              คำสั่งกรรมการประเมินผล
         ตัวชี้วัด ๑.๒
             
          ตัวชี้วัด ๑.๓
 
          ตัวชี้วัด ๑.๔
 
          ตัวชี้วัด ๒.๑
 
          ตัวชี้วัด ๒.๒
 
 
          ตัวชี้วัด ๒.๓
         
          ตัวชี้วัด ๒.๔
 
          ตัวชี้วัด ๒.๕
 
          ตัวชี้วัด ๓.๑
 
          ตัวชี้วัด ๓.๒
 
          ตัวชี้วัด ๓.๓
 
          ตัวชี้วัด ๔.๑
 
          ตัวชี้วัด ๔.๒
 
 

พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง
ผกก.ตชด.๓๑
Link