พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม
ผบช.ตชด.
Link
ดาวน์โหลดข้อมูลด้านการข่าว
- สรุปผลการปฏิบัติการด้านการข่าว
--เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
--เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔
--เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
--เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
--เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
--เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
--เดือน กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
--เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
--เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
--เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
--เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
--เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
 
- ประมาณการข่าวกรอง
--เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
--เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
--เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
--เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
--เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
--เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
--เดือน กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
--เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
--เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
--เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
--เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
--เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
 
- สรุปข่าวกรอง
--เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
--เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔
--เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
--เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
--เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
--เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
--เดือน กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
--เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
--เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
--เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
--เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
-เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
 
- แผนและคำสั่งต่างๆ
- - สรุปผลการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รอบ ๖ เดือน ๒๕๖๔
--แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
--แผนปฏิบัติการควบคุมและตัดทำลายไร่ฝิ่น ปี ๖๔
--สรุปผลการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รอบ ๑ ปี ๒๕๖๓
-- วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ รอบ ๓ เดือน (ห้วงระยะเวลา ก.ค.- ก..ย. ๖๓)
--แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ไหม่
- - สรุปผลการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รอบ ๖ เดือน ๒๕๖๓
--แผนปฏิบัติการควบคุมและตัดทำลายไร่ฝิ่น ปี ๖๓
--แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
--สรุปผลการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รอบ ๑ ปี ๒๕๖๒
--คำสั่ง จัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด ที่ ๒๑๕/๒๕๖๒
- - สรุปผลการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รอบ ๖ เดือน ๒๕๖๒
--คำสั่ง จัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด ที่ ๘๔/๒๕๖๒
--แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
--แผนปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดระยะเร่งด่วน (๓ เดือน) กก.ตชด.๓๑
--สรุปผลการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รอบ ๑ ปี ๒๕๖๑
--แผนปฏิบัติการควบคุมและตัดทำลายไร่ฝิ่น ปี ๖๒
-- วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ รอบ ๓ เดือน (ห้วงระยะเวลา ก.ค.-ก..ย. ๖๑)
-- วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ รอบ ๓ เดือน (ห้วงระยะเวลา เม.ย.- มิ.ย. ๖๑)
-- คำสั่ง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
-- แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ
- - สรุปผลการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รอบ ๖ เดือน ๒๕๖๑
--แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
--แผนปฏิบัติการควบคุมและตัดทำลายไร่ฝิ่น ปี ๖๑
--สรุปผลการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รอบ ๑ ปี ๒๕๖๐
--คำสั่งจัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดที่ ๑๒๔/๒๕๖๐
--วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ (ห้วงระยะเวลา เม.ย.- มิ.ย. ๖๐)
--สรุปผลการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. - ๓๑ มี.ค.๖๐)
--วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ (ห้วงระยะเวลา ม.ค.- มี.ค. ๖๐)
--สรุปผลการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รอบ ๑ ปี ๒๕๕๙
--คำสั่งจัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดที่ ๑๗๑/๒๕๕๙
--แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
--วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ (ห้วงระยะเวลา มี.ค.- พ.ค. ๕๙)
--สรุปผลการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. - ๓๑ มี.ค.๕๙)
--วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ (๔/๒๕๖๐ ก.ค.- ก.ย. ๖๐)
 

พ.ต.อ.วิศาลพงศ์  สร้อยกุลบดี
ผกก.ตชด.๓๑
Link