พล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง
รรท.ผบช.ตชด.
Link
ดาวน์โหลดข้อมูลด้านการข่าว
- สรุปผลการปฏิบัติการด้านการข่าว
--เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
 
- ประมาณการข่าวกรอง
--เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
 
- สรุปข่าวกรอง
--เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
--เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
-เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
 
- แผนและคำสั่งต่างๆ
--สรุปผลการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รอบ ๑ ปี ๒๕๖๑
--แผนปฏิบัติการควบคุมและตัดทำลายไร่ฝิ่น ปี ๖๒
-- วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ รอบ ๓ เดือน (ห้วงระยะเวลา ก.ค.-ก..ย. ๖๑)
-- วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ รอบ ๓ เดือน (ห้วงระยะเวลา เม.ย.- มิ.ย. ๖๑)
-- คำสั่ง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
-- แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ
- - สรุปผลการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รอบ ๖ เดือน ๒๕๖๑
--แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
--แผนปฏิบัติการควบคุมและตัดทำลายไร่ฝิ่น ปี ๖๑
--สรุปผลการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รอบ ๑ ปี ๒๕๖๐
--คำสั่งจัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดที่ ๑๒๔/๒๕๖๐
--วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ (ห้วงระยะเวลา เม.ย.- มิ.ย. ๖๐)
--สรุปผลการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. - ๓๑ มี.ค.๖๐)
--วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ (ห้วงระยะเวลา ม.ค.- มี.ค. ๖๐)
--สรุปผลการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รอบ ๑ ปี ๒๕๕๙
--คำสั่งจัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดที่ ๑๗๑/๒๕๕๙
--แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
--วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ (ห้วงระยะเวลา มี.ค.- พ.ค. ๕๙)
--สรุปผลการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. - ๓๑ มี.ค.๕๙)
--วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ (๔/๒๕๖๐ ก.ค.- ก.ย. ๖๐)
 

รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ตชด.๓๑
Link