พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม
ผบช.ตชด.
Link
ดาวน์โหลดข้อมูลด้านการข่าว
- สรุปผลการปฏิบัติการด้านการข่าว
--เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
 
- ประมาณการข่าวกรอง
--เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
 
- สรุปข่าวกรอง
--เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
--เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
-เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
 
- แผนและคำสั่งต่างๆ
--แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
--แผนปฏิบัติการควบคุมและตัดทำลายไร่ฝิ่น ปี ๖๑
--สรุปผลการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รอบ ๑ ปี ๒๕๖๐
--คำสั่งจัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดที่ ๑๒๔/๒๕๖๐
--วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ (ห้วงระยะเวลา เม.ย.- มิ.ย. ๖๐)
--สรุปผลการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. - ๓๑ มี.ค.๖๐)
--วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ (ห้วงระยะเวลา ม.ค.- มี.ค. ๖๐)
--สรุปผลการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รอบ ๑ ปี ๒๕๕๙
--คำสั่งจัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดที่ ๑๗๑/๒๕๕๙
--แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
--วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ (ห้วงระยะเวลา มี.ค.- พ.ค. ๕๙)
--สรุปผลการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. - ๓๑ มี.ค.๕๙)
--วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ (๔/๒๕๖๐ ก.ค.- ก.ย. ๖๐)
 

พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง
ผกก.ตชด.๓๑
Link