พล.ต.ท.วิชิต ปักษา
ผบช.ตชด.
Link
ที่อยู่.........
 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงาน
--เบอร์โทรส่วนกลาง หรือ เบอร์แฟ็ก 055984713
--งาน กำลังพล วินัย และสวัสดิการ = 055984663
--งานการข่าว = 0987486813 ,0964327246
--งานแผนงานและงบประมาณ = 055984662
--งานส่งกำลังบำรุง = 055984717
--งานการเงิน = 055984718
--ร้อย ตชด.๓๑๒ = 0864409155
--ร้อย ตชด.๓๑๔ = 055489052
--ร้อย ตชด.๓๑๕ = 055381347
--ร้อย ตชด.๓๑๖ = 055481185
--ร้อย ตชด.๓๑๗ = 055486177
--สหกรณ์ออมทรัพย์ กก.ตชด.๓๑ = 055984668
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ จนท.การศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
-- ร.ต.อ.สมพร รามพุฒซา = 0856707039
-- ร.ต.ท.หญิง เยาวมาลย์ หล้ากาวิน = 0840496865

พ.ต.อ.วิศาลพงศ์  สร้อยกุลบดี
ผกก.ตชด.๓๑
Link