พล.ต.ท.วิชิต ปักษา
ผบช.ตชด.
Link
 
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
การแบ่งส่วนราชการ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๑๔) พุทธศักราช ๒๕๒๙
ประกาศในพระราชกิจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า ๕ เล่มที่ ๑๗๖ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๙
ซึ่งมีผลบังคับใช้แต่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๙ โดยแยกส่วนราชการมาจาก
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๖ จังหวัดตาก มีพื้นที่รับผิดชอบ ๕ จัวหวัดคือ
สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ ซึ่งมีแนวชายแดนติดต่อกับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทางด้านทิศตะวันออกของ
จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นระยะทางยาว ประมาณ๑๒๗กิโลเมตร
หลังจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๖ แบ่งกำกลังพล
อาวุธยุทโธปกรณ์ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่ ออกเป็น ๒ ส่วน
ส่งมอบให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ รับมอบเรียบร้อยแล้ว
ได้ทำการเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ ออกจากกองกำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ (กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๖ เดิม)ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๐ เข้าที่ตั้งที่ทำการชั่วคราวที่บ้านน้อย ตำบลป่าแดง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (ซึ่งเป็นที่ตั้ง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน
ที่ ๓๑๕ ในปัจจุบัน) อยู่ประมาณ ๘ เดือนเศษ จึงได้เคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้ง สำนักงาน
ที่ทำการในปัจจุบัน เลขที่ ๘๘ หมู่ ๒ ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ในเดือนกันยายน ๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๑,๓๖๔ ไร่ ๒ งาน ๓๐ ตารางวา อยู่ห่างจาก
ตัวเมือง ๕ กิโลเมตร มีทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๓ (พิษณุโลก - บางกระทุ่ม)ผ่าน ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์อยู่ในความดูแลรักษา ของกระทรวง มหาดไทย
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินนี้ตามหนังสือที่
พล ๐๐๒๐/ ๑/๑๗๓๐๘ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๙ พื้นที่ตั้งเป็นราบลุ่ม และหนองน้ำ
เป็นส่วนใหญ่ มีหมู่บ้านและทุ่งนาล้อมรอบ โดยในช่วงแรก ได้ทำการปลูกสร้างอาคาร
ที่ทำการกองกำกับการฯ ขึ้นเป็นการชั่วคราวเนื่องจากในขณะนั้นพื้นที่ยังไม่ได้รับ
การพัฒนา จนกระทั่งเดือน สิงหาคม ๒๕๓๑ เกิดพายุฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมอาคาร
ที่ทำการชั่วคราวจนต้องอพยบ และขนย้ายเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานไปทำการที่
วัดจุฬามณี เป็นเวลา ๑ เดือน ต่อมาได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารที่ทำการ
กองกำกับการ ฯ จากกรมตำรวจ และได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารที่ทำการ
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๑ โดยมี พล.ต.ท.วิภาส วิปุลกร ผบช.ตชด. เป็นประธาน
และเปิดอาคาร ที่ทำการแห่งใหม่ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๒ โดย
พล.ต.ท.ไพโรจน์ ปุษยะนาวิน ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้น ได้รับจัดสรร
งบประมาณก่อสร้างอาคารต่าง ฯ และพัฒนาหน่วยมาโดยลำดับ จนถึงปัจจุบัน
ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อค่าย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ ว่า
"ค่ายเจ้าพระยาจักรี" ตามหนังสือสำนักราชเลขาที่ รจ ๐๐๐๓/๑๓๘๒๓
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓ ปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ ได้รับ พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้สร้าง พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพดระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ครั้งดำรงตำ ตำแหน่ง เจ้าพระยาจักรี มาประดิษฐานภายในศาลเจ้าพระยาจักรี
โดยกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบสร้าง ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้รับ
พระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราช
ทานแผ่นทอง นาค และประกอบพิธี เททอง หล่อพระบรมรูป "พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพระยาจักรี" จนแล้วเสร็จ
ต่อมาพระองค์ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดศาลเจ้าพระยาจักรี ณ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๑ ตรงกับ
วันพฤหัสบดี แรม ๓ ค่ำ เดือน ๒ ปีฉลู นับเป็นสิริมงคล และนำความปลื้มปิติแก่เหล่า
ข้าราชการ ตำรวจตระเวนชายแดน และหน่วยเป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้จึงได้ถือเอา
วันที่ ๑๕ มกราคม ของทุกปีเป็นวันค่ายเจ้าพระยาจักรี สืบไป


พ.ต.อ.วิศาลพงศ์  สร้อยกุลบดี
ผกก.ตชด.๓๑
Link