พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม
ผบช.ตชด.
Link
งานจัดซือ้ - จัดจ้าง
 ปี 2559
 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มการคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  ปี 2560
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มการคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 ปี 2561
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มการคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดูรายละเอีดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดูรายละเอียเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดูรายละเอียเพิ่มเติม
 

พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง
ผกก.ตชด.๓๑
Link