พล.ต.ท.วิชิต ปักษา
ผบช.ตชด.
Link
งานจัดซือ้ - จัดจ้าง
ปี 2563
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มการคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ปี 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ กก.ตชด.๓๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ปี 2564
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ปี 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ กก.ตชด.๓๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ปี 2565
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

พ.ต.อ.วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี
ผกก.ตชด.๓๑
Link